حزب کمونیست ایران

موفقیت بزرگ کارگران هندی در مبارزه با خصوصی سازی صنعت برق

به دبنال اعتراضات گسترده و دامنه دار کارگران شرکت برق هند نسبت به خصوصی سازی این شرکت، روز یکشنبه 20 مهر ماه دولت ملی و ایالتی هند از خصوصی‌سازی شرکت برق در هند، عقب‌نشینی کرد.

طی روزهای اخیر دولت هند اعلام کرده بود که شرکت برق، خصوصی خواهد شد اما کارگران صنعت برق هندوستان از روز پنجم اکتبر متحدانه علیه این تصمیم دولت ایستادند تا سرانجام خصوصی‌سازی لغو شد. گفتنی است اتحادیه‌های کارگری هند از این روز به عنوان یک پیروزی بزرگ علیه دولت در تهاجم به حقوق کارگران از طریق خصوصی‌سازی نام برده است.