حزب کمونیست ایران

میلیتاریزه کردن آبیدر در وحشت از برگزاری مراسم روز جهانی زن

بنابر خبر دریافتی، امروز جمعه 15 اسفند رژیم با وحشت از برگزاری مراسم 8 مارس ( روزجهانی زن ) فضای شهر سنندج را امنیتی و آبیدر را میلیتاریز کرد. این اقدام به منظور جلوگیری از برگزاری مراسم 8 مارس ( روز جهانی زن ) صورت گرفت. این در حالی بود که شمار زیادی از زنان و مردان آزادیخواه شهر خود را برای برگزاری مراسم روز جهانی زن آماده کرده بودند، اما پیش از حضور آنها در آبیدر تمام مسیرهای منتهی به پارک کودک و سایر نقاط آبیدر توسط نیروی انتظامی و لباس شخصی ها مسدود شده بود از تجمع هر دو نفر جلوگیری می کردند.