حزب کمونیست ایران

نارضایتی بازنشستگان و کارگران کارخانه ی آلومینای گینه

بازنشستگان و کارگران کارخانه آلومینای کشور گینه در قاره آفریقا روز پنجشنبه 2 شهریورماه در اعتراض به عدم پرداخت مستمری بازنشستگی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

شمار زیادی از همسر کارگران سابق کارخانه آلومینا که مستمری بازماندگی دریافت می کنند،در اعتراض به‌ عدم پرداخت مستمری شوهران فوت شده خود،به عملکرد شرکت و دولت در مقابل مجلس گینه اقدام به برگزاری تجمع کردند و خواستار رسیدگی مقامات دولتی گینه به مطالباتشان شدند.این درحالی است که شرکت ادعا می‌کند به دلیل مشکل مالی،حقوق بازنشستگی و مستمری کارگران را پرداخت نمی‌کند.گفتنی است که پس از کودتا در گینه توسط ارتش در سال ۱۴۰۰،اوضاع این کشور به نحوی تغییر کرد که بسیاری از شرکت‌ها بساط خود را از این کشور جمع کرده و اکنون به تعهدات خود عمل نمی‌کنند.