حزب کمونیست ایران

نارضایتی پرستاران و کادر درمان در سنندج

جمعی از پرستاران و کادر درمان استان کردستان،روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی خود در مقابل دانشکده پرستاری و مامایی واقع در خیابان صفری سنندج تجمع کردند.

باتوجه به وضعیت نابسامان معیشتی،نامشخص بودن وضعیت شغلی پرستاران،فشار سنگین کاری و اضافه کاری های اجباری،سطح پایین بهداشت در بیمارستان ها،اخراج ها و بلاتکلیف بودن وضع استخدامی پرستاران،سطح نازل حقوق و تخلف دولت در پرداخت تعرفه پرستاری در طی این مدت پرستاران برای چندمین روز متوالی در شهرهای مختلف اعتراضاتی برگزار کردند.همچنین شماری از پرستاران و کادر درمانی استان کردستان در تجمع اعتراضی روز دوشنبه خواستار افزایش حقوق و مزایا، پرداخت حقوق معوقه و تامین امنیت شغلی در بیمارستان ها شدند.