حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارکنان بخش فروش بلیت مترو تهران

روز دوشنبه 12 تیرماه جمعی از کارکنان بخش فروش بلیت مترو تهران ضمن اعتراض به شرایط کاری خود خواستار بازرسی وزارت کار از وضعیتِ شغلی شان و عملکرد پیمانکار شدند.

طبق گفته کارگران:شرکت رایانه شهر شهرداری تهران و پیمانکار پروژه فروش بلیت مترو، همچنان نسبت به مطالباتِ حداقلیِ کارگران بی‌توجه اند و با بهانه های مختلف کارگران را از حقوقشان محروم می‌کند.این کارکنان به تأخیر در پرداخت حقوق ماهیانه و همچنین تغییر روند معمول شیفت کاری خود معترض هستند.طبق گفته یکی از کارگران معترض:کارفرما برای فرار از پرداختِ نوبت کاری، گردشِ هفتگیِ شیفتِ کاری نیروها را به گردشِ ماهانه تغییر داده به طوری که کارگران مجبور هستند یک ماه صبح و یک ماه عصر کار کنند.گفتنی است که کارکنان با این شیوه‌ی جدید مخالف هستند و با این حالت فشار کارشان مضاعف می‌شود.