حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارکنان قراردادی مناطق نفت خیز جنوب

بنا به گزارشات منتشرشده،گروه هایی از کارکنان قراردادی ستادی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت فلات قاره و منطقه یک عملیات انتقال گاز میانکوه روز شنبه 29 مهرماه مقابل ساختمان چهارطبقه (مدیریت مناطق نفتخیز) در اهواز اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این تجمع در اعتراض به اجرا نشدن طرح ساماندهی استخدام کارکنان، موضوع مصوبه دی ماه 1400 شورای اداری و استخدامی در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ها صورت گرفته است.این درحالی است که همکاران قرارداد موقت هشدار داده اند در صورت ادامه بی توجهی و تعویق در اجرای این مصوبه،دامنه اعتراضات به جزایر و سکوهای عملیاتی نفت کشیده خواهد شد.همچنین شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت یکبار دیگر حمایت و پشتیبانی قاطع خود از اعتراضات همکاران در همه بخش های صنعت نفت را اعلام داشته و آمادگی دارد تا تجارب خود را در اختیار این همکاران قرار دهد.