حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران شهرداری ایرانشهر

کارگران شهرداری ایرانشهر روز چهارشنبه ۴ اسفند ماه، با برپایی تجمعی نسبت به پرداخت نشدن دستمزد و عیدی خود اعتراض کردند.

این کارگران که نزدیک به ۶۰۰ نفر می‌باشند، به صورت قرارداد مستقیم با شهرداری مشغول به کار هستند. شهرداری در رابطه با پرداخت دستمزد آنها، پاسخ مشخصی نمی‌دهد.  یکی از کارگران با اشاره به وضعیت بد معیشتی همکارانش می‌گوید: «بیش از چهار ماه است که دستمزدهای آنها پرداخت نشده و ۱۴ سال است به کارگران هیچ عیدی پرداخت نکرده‌اند.