حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران شهرداری رودبار

تعدادی از کارگران شاغل در مجموعه شهرداری رودبار و سازمان‌های وابسته به آن، روز دوشنبه 2 مرداد ماه ماه در نسبت به  اجرایی نشدن قانون کار درخصوص محاسبه مزایای اضافه‌کاری و شب‌کاری خود اعتراض کردند.

به گفته نماینده کارگران معترض، باوجود اجباری بودن اضافه‌کاری و کار شبانه، کارفرما مزایای مزدی آنها را پرداخت نمی‌کند. این درحالی است که برابر مواد ۵۸ و ۵۹ قانون کار، باید بابت هر ساعت کار اضافی ۴۰ درصد و بابت هر ساعت کارشبانه ۴۰ درصد مزد بیشتر پرداخت کرد. به گفته کارگران، جدا از این مسئله؛ شهرداری در حالی مزایای اضافه کاری کارگران را پرداخت نمی‌کند که همه کارکنان اداری و مدیران این مجموعه برای افزایش حقوق‌های خودماهانه حدود ۱۲۰ ساعت اضافه کاری برای خود محاسبه می‌کنند. از قرار معلوم کارگران همه کارگران شرکتی مجموعه شهردرای رودبار جدا از اینکه ۵ ماه از حقوق سال ۱۴۰۰ خود را از کارفرما طلبکارند، فاقد قرارداد کار، فیش حقوقی و امکانات و حتی لباس و کفش مناسب کار هستند.