حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران شهرداری نیشابور

کارگران شهرداری نیشابور روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه نسبت به مشخص نبودن وضعیت استخدامی خود اعتراض کردند.

این کارگران خواهان تبدیل وضعیت خود از شرکتی به قرارداد مستقیم می‌باشند. پیش از این مسئولین دولتی به آنها وعده تبدیل وضعیت استخدامی را داده بودند. در حال حاضر شهرداری از دادن پاسخ مشخص به تغییر وضعیت خودداری می‌کند. علاوه بر این نزدیک به ۱۰۰ نفر از کارگران شهرداری نیشابور مشمول طرح تبدیل وضعیت می‌باشند. اما با وجود اینکه کارگران مشمول این طرح، اسناد مورد نیاز خود را به شهرداری ارائه داده‌اند؛ اما شهرداری هیچ اقدامی در این رابطه انجام نمی‌دهد.