حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران فولاد قزوین و آرمان شفق

برخی کارگران دو کارخانه فولاد قزوین و آرمان شفق روز شنبه 21 بهمن ماه طی برگزاری تجمعی،نسبت به پرداخت نشدن ۴ درصد هزینه سختی کارشان از سوی پیمانکاران پیشین اعتراض کردند.

دو کارخانه فولاد قزوین و آرمان شفق که تحت مسئولیت یک کارفرمای واحد مدیریت می‌شوند،یک سال بعد از اعلام ورشکستگی مالک اصلی کارخانه (سال ۹۶) از سوی اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری شهرستان تاکستان به چند شرکت سرمایه‌گذار اجاره داده شدند که آخرین آنها تقریبا از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را در این واحد آغاز کرده است.باتوجه به ماهیت فعالیت شرکت‌های فولاد قزوین و آرمان شفق و شرایط آلودگی محیط کار،تمامی کارگران فنی این دو واحد و خطوط تولید مشمول قانون سختی کار قرار می‌گیرند و پیمانکارانی که قبل از سال ۱۴۰۰ تحت نظارت اداره ورشکستگی با اتمام کار خود،جایشان را به پیمانکار دیگری داده‌اند،به تعهد خود درخصوص پرداخت ۴ درصد حق بیمه اضافی کارگران عمل نکرده‌اند.