حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران معدن رزمجای غربی

روز دوشنبه 10 مهرماه،جمعی از کارگران پیمانکاری معدن زغال سنگ رزمجای البرز شرقی در اعتراض به عقد قراردادهای موقت یک ماهه در این واحد معدنی که باعث شده امنیت شغلی آنها با تهدید مواجه شود،تجمع کردند.

تعدادی از کارگران معدن زغال سنگ رزمجای غربی گفتند:از اواخر ماه قبل قراردادهایشان یکماهه شده و هر ماه که کارفرما اراده کند می‌تواند عذر آنها را بخواهد،درحالیکه بسیاری از کارگران بیش از ۱۵ سال سابقه‌ی کار دارند.کارگران معدن زغال سنگ رزمجای غربی در توجیه علت نگرانی خود گفتند: پیش از این،قرارداد کارگران به صورت سفید امضا تنظیم می‌شد اما بعد از حادثه انفجار اخیر معدن رزمجای غربی که موجب کشته شدن 6 نفر از همکاران شد به یکباره پیمانکار تغییر کرد و همزمان کارفرما قرارداد همه کارگران را یکماهه کرد.آنان با بیان اینکه قرارداد سفید امضا و حتی یک ماهه کاملا غیرقانونی است و دست کارفرما را برای اخراج و پایمال کردن حقوق کارگران بازمی‌کند،در ادامه افزودند: یکماهه کردن قراردادها،احتمالاً سیاست کارفرمای جدید است تا بدون دردسر در ادارات کار و مراجع حل اختلاف و حتی نهادهای قضایی بتوانند حق و حقوق کارگران را ضایع کنند.این کارگران با بیان اینکه نزدیک به 120 کارگر در معدن زغال سنگ رزمجای غربی مشغول کارند،گفتند: تمامی این کارگران که تحت مسئولیت پیمانکار مشغول کارند،خواستار حدف پیمانکار و تامین امنیت شغلی و جانی خود هستند.