حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران پیمانکاری پایانه‌های خارک و عسلویه

روز شنبه 10 تیرماه جمعی از کارگراران پیمانکاری بخش عملیات دریایی،کشتیرانی و صادرات پایانه‌های نفتی خارک و عسلویه تجمع کردند.

این کارگران که مدتهاست به کیفیتِ بدِ غذای خود معترض هستند،گفتند: بعد از اعتراض‌های بسیار به کیفیتِ بد غذا، مدتی مسئله حل شد و همان غذایی که برای کارگران رسمی و قراردادی تهیه می‌شد،در اختیار کارگران پیمانکاری نیز قرار می‌گرفت؛ اما اواسط سال گذشته با تغییر پیمانکار به همان روال سابق برگشتیم.همچنین بودجه‌ای که برای سه وعده‌ی غذای کارگرِ پیمانکاری در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است و پیمانکار راضی به بالا بردنِ کیفیتِ غذای کارگران نمی‌شود.از سویی دیگر شرکتِ پایانه‌ها در دو منطقه‌ی خارک و عسلویه دارای رستوران برای تأمین غذای کارگران رسمی و قراردادی است اما غذای این رستوران به کارگران پیمانکاری تعلق نمی‌گیرد.