حزب کمونیست ایران

نارضایتی کارگران کارخانه قند قزوین

روز پنجشنبه 30 شهریورماه،کارگران کارخانه قند قزوین در اعتراض به سرنوشت نامشخص شغلی خود و تحقق نشدن مطالباتشان دست به برگزاری تجمع زدند.

به گفته معترضان: “با گذشت 5 سال از تعطیلی کارخانه قند قزوین، هنوز سرنوشت حدود 80 کارگر مشخص نشده و مطالبات معوقه آنها هنوز وصول نشده است”.از قرار معلوم مقامات استانی در چند سال گذشته بارها وعده بازگشایی کارخانه را داده بودند؛اما این کارخانه همچنان تعطیل می‌باشد.این کارگران همچنین خواهان پرداخت معوقات خود و پاسخگویی کارفرما در خصوص تداوم تعطیلی این کارخانه شدند.گفتنی است پیش از تعطیلی کارخانه 1500 نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم در این کارخانه و سایر مشاغل مرتبط فعالیت داشتند.