حزب کمونیست ایران

ناسیونالیستهای افراطی ایرانی در خارج کشور تخم تفرقه می کارند

در حالیکه مردم ایران از کردستان تا سیستان و بلوچستان از سنندج تا تبریز همه جا دوش به دوش هم  شعار آزادی و برابری سر می دهند و عزم خود را برای ساختن جامعه ای که در آن خبری از ستمگری و دیکتاتوری و پایمال کردن حقوق اولیه انسانها نباشد جزم کرده اند، چند هزار کیلومتر آنطرف تر ناسیونالیستهای افراطی ایرانی در تظاهرات خیابانی ایرانیان، کف بر لب بر علیه مردم کردستان شعار می دهند. در طول یک قرن دو نظام سلطنتی و اسلامی هر آنچه جنایت را در توان داشتند ، از مردم کردستان دریغ نکردند. لشکر کشی نظامی ، میلیتاریزه کردن ، امنیتی  کردن تمامی ابعاد زندگی مردم ، دستگیری‌های گسترده ، شکنجه و اعدام ، ترور در داخل و خارج کشور ، فقیر کردن آگاهانه و با برنامه ، نقض تمامی حقوق دموکراتیک مردم از جمله حق ابتدائی آموزش زبان مادری، کارنامه حکومت‌های سلطنتی و اسلامی بوده است .

اکنون و در متن انقلابی که جرقه آن از کردستان انقلابی زده شد، اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی  که در خارج کشور با پول و دلارهای باد آورده چندین تلویزیون و رسانه راه انداخته اند . درست بر خلاف جهتی که مردم در صحنه های نبرد سرنوشت ساز در داخل کشور در پیش گرفته اند، در خارج کشور تخم نفرت و تفرقه می کارند. بخش عمده رسانه های فارسی زبان تحت کنترل آنها با دعوت مقامات امنیتی سابق ، مسئولان برکنار شده یا بازنشسته دو رژیم پهلوی و اسلامی ، با در اختیار گذاشتن میکروفون به هر عنصر مشکوک و وراج تحت نام متخصص ، کارشناس ، استاد دانشگاه ، فعال ملی – مذهبی ، سلطنت طلب، هفت روز هفته را  همزمان و هماهنگ با دستگاههای تبلیغاتی جمهوری اسلامی ، به دروغ پراکنی و پخش تبلیغات مسموم هستندبر علیه مردم کردستان مشغول هستند.

در این تبلیغات سازمان یافته وجود ملتهای مختلف در جغرافیای ایران را انکار می کنند، زبان کردی را به لهجه و گویش تقلیل می‌دهند . فرهنگ و تاریخ مردم کردستان را تحریف می کنند . یعنی همه آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده است و انجام می دهد. ناگفته پیداست که اگر  قرار باشد امثال این مرتجعین کارگزاران حکومت بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی باشند ، ازهیچ درجه از جنایت و وحشی گری نظیر آنچه که در دو رژیم سلطنت پهلوی و اسلامی بر علیه مردم کردستان انجام شده دریغ نخواهند کرد و برای سرکوب ملتهای حق طلب در ایران جمام خون براه می اندازند. اما آنچه که مایه امید است این واقعیت است که صدای این گونه نژاد  پرستان در داخل کشور پژواکی ندارد و مردم متحد دوش به دوش هم تا تامین همه حقوق پایمال شده خود،  تا تامین آزادی و برابری ، برقراری اتحاد داوطلبانه و زندگی بهتر به مبارزه خود خواهند ادامه خواهند داد.

برنامه کومه له برای برقراری حاکمیت توده ای در کردستان که بر زدون همه آثار فاجعه بار حکومتهای پادشاهی و اسلامی از سیمای این جامعه تاکید دارد و برنامه حزب کمونیست ایران که در آن برحق تعین سرنوشت ملل ساکن ایران واتحاد دواطلبانه آنها تاکید شده است، همزیستی  مردم هم سرنوشت را تامین و تضمین خواهند کرد. پذیرش حقوق انسانی و دموکراتیک مردم کردستان ودیگر ملتهای ساکن ایران، مشارکت در یک چهارچوب آزاد ، برابر ، سکولار  کم مشقت ترین و انسانی ترین راه چاره برای زندگی ملل ساکن ایران در کنار هم است .تنها با تامین چنین شرایطی است که مردم کارگر و زحمتکش در کردستان و همه ایران امکان خواهند یافت برای ساختن جامعه ای سوسیالیستی که در آن خبری از استثمار و ستم نباشد، گام بردارند.