حزب کمونیست ایران

نامه سرگشاده به: رفقای روند سوسیالیستی کومەلە!

با سلام های گرم،
همانطور کە در جریان هستید کمیتە مرکزی منتخب کنگرە ١٧ کومەلە در پلنوم نهم خود بە تاریخ ٢٨ تیرماە ١٤٠٠ طی قطعنامەای، به سهم خود کنار گذاشتن شما را از حزب کمونیست ایران و کومەلە در سال 1388 ناروا دانست. این ارزیابی در کنگرە ١٨ کومەلە در دی ماە ۱۴۰۰، بار دیگر طی قطعنامەای مورد تأیید قرار گرفت و کنگره کمیتە مرکزی منتخب خود را موظف کرد کە بحث و دیالوگ با شما را در راستای ایجاد یک قطب چپ نیرومند در کردستان و در صورت امکان اتحاد مجدد شما را با کومه له، بطور جدی پیگیری کند.
طی چند سال اخیر تماسهای از نزدیک و دیالوگ مستمر با شما رفقا بویژه بحثهائی که در جریان تلاش مشترکمان برای شکل دادن به قطب چپ در کردستان صورت گرفت، به ما نشان داد که نزدیکی ما و شما در حدی است که در واقع مانند یک تشکیلات عمل می کنیم و در هیچ زمینه ای شاهد تفاوت جدی در مواضع استراتژیک و برنامه ای و اصولی با همدیگر نیستیم. همه اینها ما را به این نتیجه رسانده است که دلیلی برای فعالیت ما در دو تشکیلات جدا از هم وجود ندارد. به همین جهت شما رفقا را برای فعالیت مشترک در کومه له ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) دعوت می کنیم. چنانچه این دعوت از لحاظ اصولی مورد توافق قرار بگیرد، میتوانیم جنبه های عملی و مشخص آنرا از نزدیک بررسی کنیم و هر مانعی احتمالی را که در این زمینه وجود داشته باشد مشترکا برطرف نمائیم.
همچنین باید تأکید کنیم کە با توجه به مصوبه کنگره 18 کومه له در عین حال اطمینان داریم که چنین تصمیمی مورد استقبال گرم اعضا و پیشمرگان کومەلە ، کمیته موقت رهبری حزب، اعضاء تشکیلات حزب کمونیست ایران و کومه له در داخل و درخارج کشور قرار خواهد گرفت. همچنین بدون شک این اتحاد با استقبال کارگران پیشرو و تودەهای معترض علیە نظام مستبد، ستمگر و استثمارگر جمهوری اسلامی کە بیش از هر زمان دیگری بە اتحاد و همبستگی نیاز دارند نیز روبرو خواهد شد.
بعلاوه ما امیدواریم باب دیالوگ و گفتوگو با همه رفقائی که در موقعیت مشابه شما از حزب کنار گذاشته شدند، باز شود و این فرصت فراهم گردد تا مجددا با این رفقا نیز زیر چتر یک سازمان و یا لااقل در کنار هم قرار بگیریم و امر به ثمر رساندن اهداف و آرمانهای مشترکمان را پیگیری کنیم.
به امید موفقیت
کمیتە مرکزی کومەلە
( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)
۱۶ اردیبهشت ١٤٠١