حزب کمونیست ایران

نگرانی کارگران چینی از بابت بیکاریِ گسترده در پی کرونا

بنا به ارزیابی های صندوق بین‌المللی پول اقتصاد کشور چین در سال 2020، حدود 6 درصد کوچکتر می شود.

بنا به گزارش منتشره، ظهور کرونا برآوردها در مورد رشد اقتصاد چین را تغییر داده است.همین امر نگرانی از افت سطح اشتغال و بیکاری کارگران محلی و مهاجر را افزایش داده است. بر اساس ارزیابی اداره ملی آمار چین شمار کارگرانی که توانسته‌اند خارج از محل زندگی خود شغلی پیدا کنند تا ۳۰ درصد کاهش یافته و به ۱۲۲ میلیون نفر رسیده است.