حزب کمونیست ایران

هلال شیعە در محاصرە نفرت تودەهای بە پا خواستە

 

حسن رحمان پناه

اعتراضات برحق و مردمی در عراق یک ماه است آدامە دارد و نشانی از فروکش کردن آن تا رسیدن بە مطالبات معترضین از جملە ضدیت با فساد ، بیکاری ، نبود امکانات رفاهی ، اجتماعی و بهداشتی ، احزاب  و سیاستمداران فاسد حزبی ، حکومتی و مذهبی ، بە چشم نمی خورد . خروج نیروهای اشغالگر از این کشور ، بویژە جمهوری اسلامی و سپاە پاسداران و بە آتش کشیدن مراکز نظامی و امنیتی وابستە به جمهوری اسلامی از دیگر مطالبات مردم بە پا خواستە است.

اعتراضات مردمی در لبنان کە با افزایش مالیات بر شبکەهای اجتماعی تلفن اینترنیتی آغاز شد ، جرقەای بر آتش خشم و نفرت مردم ناراضی از حاکمان فاسد و سیستم گندیدە حکومتی در این کشور بود کە بە استعفای نخست وزیر آن کشور(سعد حریری) منجر شد. کوتاە کردن دست جریانات مذهبی در امور دولت و جامعە و توجە نکردن بە خواست و فراخوان های “حزب اللە”  توسط معترضین  کە از مزدوران و جیرەخواران جمهوری اسلامی است ، چرخشی عظیم در فضای سیاسی لبنان و ضدیت آشکار با جمهوری اسلامی حاکم بر ایران محسوب می شود . جمهوری اسلامی ، کشورهای عراق ، لبنان و سوریە(هلال شیعە) را حیاط خلوت خود بە حساب می آورد . شعار صدور “انقلاب اسلامی ” از مسیر این ٣ کشور و فتح “قدس از راە کربلا” از شعارهای استراتژی نظام در حراست از مرزهای خود و پایداری طولانی مدت ولایت مطلقە فقیە بە حساب می آورد. اما اکنون این شعارهای استراتژی با جالش و تقابل جدی روبرو شدە و رژیم را در عرصە منطقەای بە بن بست رساندە است.

اعتراضات دو روز اخیر در ایران کە این بار جرقە آن با گران شدن ٣ برابر قیمت بنزین زدە شد ، در واقع پاشیدن بنزین بر آتش خشم فروخوردە تودەهای میلیونی ناراضی در طول چهل سال گذشتە است .اگرچە  گران شدن بنزین تاثیر بلاواسطە بر سطح زندگی روزانە مردم دارد ، اما آنچە در روز شنبە در دەها شهر ایران اتفاق افتاد و بیش از دە کشتە و دەهها مجروح بە همراە داشت ، تنها با گران شدن بنزین توضیح دادە نمی شود . بلکە این خشم خیابانی و علنی ،علیە  فساد گستردە اداری و حکومتی در “ام القری اسلام” ، بیکاری میلیونی، کاهش قدرت خرید و هزینە زندگی بیش از نصف جامعە ،هدردادن ثروت های عظیم این کشور توسط جانیان سپاە پاسدارن و بیت رهبری در حمایت از گروەهای بنیادگرای اسلامی و وابستە بە رژیم در کشورهای منطقە از جملە عراق ، لبنان ، فلسطین، سوریە ، یمن و … مربوط است .

با قدرت گیری جمهوری اسلامی در ٤٠ سال قبل ، سیر بنیادگرایی اسلامی چە شیعە و چە سنی در تقابل با آن در منطقە گسترش و حدت یافت کە چیزی جز جنگ ، ویرانی ، تروریسم و وحشت بە همراە نداشت. اکنون سیر رو بە نزول جمهوری اسلامی در منطقە ، شرایط مناسب تری برای نبرد نهایی مردم ایران با این رژیم فاشیستی و جنایتکار را فراهم نمودە است .

در طول تاریخ بارها اتفاق افتادە کە کلید سقوط دولت های استبدادی و توسعە طلب در خارج از مرزهای آن و در جنگ های زدە شدە است . شکست فرانسە در جنگ با المان و پیروزی اولین حکومت کارگری جهان (کمون پارس)، سقوط  استبداد تزاری در جنگ جهانی اول و پیروزی انقلاب کارگری روسیە در سال ١٩١٧، سقوط فاشیسم هیتلری در جنگ جهانی دوم، از نمونە های بارز جهانی آن است.  جمهوری اسلامی بعنوان یک نظام و سیستم فاشیست اسلامی ،هم مشغول توسعەطلبی هژمونیک از لحاظ سیاسی و ایدئولوژی بودە و هم درگیر جنگ های نظامی منطقەای است. عقب نشینی در این سطح ، همراە با گسترش مبارزات داخل کشور، هزیمت رژیم و سقوط آنرا آسان تر و کوتاه مدت تر میکند.

کارل مارکس رهبر انقلابی و تیزبین طبقە کارگر جهانی در مورد همبستگی و بە سرآنجام رساندن مبارزات کارگران و تودەهای تحت ستم ١٥٠ سال قبل نوشت ” کارگران در انگلستان شروع میکنند ، فرانسە آدامە می دهد و المان بە سرآنجام می رساند” . این سخن امروز از هر زمان دیگری و بویژە در “دهکدە کوچک جهانی” و در منطقە استبداد زدە خاورمیانە،  کە دردها ، رنج ها ، شعار و مطالبات یکسان و دیکتاتورها دوقلو و مشابەهند ، از هر زمان دیگری بیشتر صدق می کند. مردم عراق جرقە قیام را زدند ، لبنان آدامە داد و مردم ایران میتوانند آنرا بە سرآنجام برسانند. کلید سقوط نظام های مذهبی حاکم در عراق ، لبنان ، سوریە و برخی کشورهای دیگر نیز در تهران زدە می شود . این رسالت اکنون بر دوش طبقە کارگر ایران ، مردم ستمدیدە این کشور و تودەهای ناراضی و بە پا خواستە آن است.

با روح و درک انقلابی و انترناسیونالیستی از مبارزات جاری در منطقە و دیگر کشورهای جهان کە در جریان است ، حمایت کنیم . با فعالیت و دخالت عملی ، سازمان دهی مردمی ، تودەای و طرح شعار و مطالبات انقلابی و وحدت بخش در مبارزات جاری در ایران سهیم شویم و افق و امید بە پیروزی در این مبارزات را گسترش دهیم . سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی حاکم بر ایران ، پایەهای اصلی استبداد مذهبی و سیاسی ، بویژە هلال شیعە کە اکنون در محاصرە خشم تودەها در کشورهای عراق ، لبنان ، ایران و … است را بە لرزە در آوردە و با پیروزی خود ، جهان را برای زندگی امن تر خواهد نمود.

 

شنبە ١٦ نوامبر ٢٠١٩