حزب کمونیست ایران

٢٠ سال بعد از ١١ سپتامبر، جهان ناامن تر است!

 

حسن رحمان پناە

امروز شنبە ١١ سپتامبر ٢٠٢١ است . درست ٢٠ سال قبل در چنین روزی رویدادی در ایالات متحدە آمریکا اتفاق افتاد کە ابعاد آن همە جهان را تحت تآثیر قرار داد و هنوز هم زوایای مهمی از آن ناروشن است . در سحرگاە ١١سپتامبر ٢٠٠١ عملیات های تروریست در قلب آمریکا و با نشانە گرفتن برج های دوقلوی “سازمان تجارت جهانی” کە نماد سرمایەداری بازار آزاد بودند ، دنیا را در بهت و حیرت فرو برد. رویداد ١١ سپتامبر ٢٠٠١ عملیات تروریستی و از قبل سازماندهی شدە بود کە سازمان تروریستی “القاعدە بە رهبری “اسامە بن لادن” رهبر و بنیانگذار این جریان آن را طراحی و اجرا نمود. حادثە تروریستی ١١ سپتامبر بزرگترین عملیات تروریستی تا کنون در خاک آمریکا محسوب می شود . در این عملیات تروریستی ٤ هواپیما مسافربری ربودە شدە توسط تروریست های “القاعدە” کە تعداد آنها ١٩ نفر برآورد شدە و ١٣ تن از آنان توسط شخص “بن لادن” انتخاب شدە و اکثرآ اهل عربستان سعودی ، زادگاە “بن لادن” بودند ، بکار گرفتە شدند. دو هواپیمای مسافربری بە فاصلە کوتاە دو برج “سازمان تجارت جهانی ” در نیویورک را هدف قرار دادند. تمام مسافران این دو هواپیما و جمع زیادی از ساکنین این دو برج قربانی جنایت صورت شدند. برج های دوقلو بعد از دو ساعت بطور کام فروریختند. هواپیمای سوم بە “پنتاگون” مرکز و مقر فرماندهی وزارت دفاع آمریکا ، در “ویرجینا” کوبیدە شد. هواپیمای چهارم کە توسط تروریستها در حال پرواز بە سوی “واشتگتن دی سی” بود ، همراە با تمام سرنشینان آن در آسمان سرنگون شد. در این جنایت وحشیانە حدود ٣هزار تن مردم بیدفاع از ٩٠ کشور جهان کشتە شدند. خبرگزاریها شمار مجروحین و آسیب دیدگان این اقدام تروریستی را ٢٥هزار تن اعلام نمودند.
بعد از این حادثە و روشن شدن گوشەهای از زوایای جنایات صورت گرفتە، “جورج دبلیو بوش” رئیس جمهور وقت آمریکا ، “جنگ علیە تروریسم” را اعلام نمود کە با حمایت بلافاصلە “تونی بلر” نخست وزیر وقت بریتانیا روبرو گردید. بوش از طالبان درخواست نمود “کە تمام رهبران القاعدە را کە در افغانستان و در جوار “حکومت امارت اسلامی” در امنیت بە سر می برد ، تحویل آمریکا دهد. کمپ های القاعدە بستە شوند. تمام افرد خارجی زندانی در زندانهای طالبان آزاد و بە آمریکا تحویل دادە شوند. بە آمریکا اجازە دسترسی بە کمپ تروریست ها دادە شود”. طالبان کە از سال ١٩٩٦ قدرت را در افغانستان با همکاری و مساعدت کامل پاکستان، عربستان سعودی ، قطر و کمک های بی دریغ آمریکا تصاحب نمودە بود، از این درخواست امتناع کرد و از “بن لادن “حمایت نمود.اما علام کرد آمادە است “مطابق شرع اسلام بن لادن را در خاک افغانستان محاکمە کند”. این جواب با مخالفت بلافاصلە مقامات آمریکا روبرو گردید.
در ٧ اکتبر ٢٠٠١ حملات هوایی آمریکا بە فرمان مستقیم “جورج بوش پسر”علیە مواضع نظامی طالبان در شهرهای “کابل ، جلال آباد ، فرودگاە بین المللی قندهار و شهر قندهار” کە مکان اصلی حضور رهبر وقت طالبان “ملاعمر” بود، آغاز شد. متعاقب آن آمریکا نیروی نظامی در افغانستان پیادە کرد و عملآ این کشور را اشغال نمود. سپس ائتلافی با حضور بیش از ٤٠ کشور جهان ، از جملە تمام اعضای “ناتو” برای حضور در افغانستان تحت عنوان ” نیروهای بین المللی کمک بە امنیت (ایساف) ” تشکیل گردید. از آنزمان تا خروج آخرین سرباز نظامی آمریکا در روز ٣١ اگوست ٢٠٢١ در افغانستان ، بیست سال می گذرد. بیلان حضور آمریکا در طول بیست سال گذشتە در افغانستان کە طولانی ترین تاریخ جنگ این کشور در جهان را رقم زد بە قرار زیر است :
کشتە شدن ٢٤٦١ سرباز آمریکایی ، کشتە شدن ٣٨٦٤ پیمانکار و افرد شخصی آمریکای و خارجی ، کشتە شدن ١١٤٤ نفر از نیروهای ناتو ، ٢هزار میلیارد دلار خرج جنگ . بە گفتە “جوبایدن” رئیس جمهور کنونی ، “جنگ افغانستان روزانە ٣٥٠هزار دلار برای آمریکا هزینە داشتە و هر روزە ١٨ سرباز برگشتە از جنگ افغانستان در خاک آمریکا اقدام بە خودکشی نمودەاند “. اما هزینە این جنگ کثیف برای مردم زجرکشیدە افغانستان کە قربانیان اصلی آن بودند ، بسیار فاجعەبارتر بود. در این جنگ نزدیک بە ٤٨هزار غیرنظامی افغان کشتە شدند. ارتش و پلیس افغانستان ٦٦هزار کشتە دادند. شمار کشتەهای طالبان و دیگر گروەها مسلح نیز بیش از ٥١هزار نفر بودە است . در این جنگ ٢٠ سالە ٧٢خبرنگار و ٤٤٤ امدادگر غیرنظامی نیز کشتە شدند. قابل ذکر است در ماە مە ٢٠١١ و در دوران ریاست جمهوری “اوباما” ، مسئول اصلی شبکە تروریستی “القاعدە ” و سازماندە ترورهای ١١ سپتامبر ٢٠٠١، “اسامە بن لادن” در خاک پاکستان و در جوار سازمان اطلاعات مخوف ، اما قدرتمند پاکستان و حامی اصلی طالبان و القاعدە ، کشتە شد.

رهبران ایالات متحدە آمریکا از “بوش پسر” تا ” اوباما ” و “ترامپ” ، حضور نظامی آمریکا در افغانستان را با ساقط کردن طالبان از قدرت ، کشتن اسامە بن لادن و دستگیری و از بین بردن شمار دیگری از رهبران شبکە القاعدە را بە منظور تضعیف و ریشەکن نمودن تروریسم و تامین امنیت آمریکا توجیە میکرند.
اما خروج خفت بار آمریکا از افغانستان، ٣ هفتە قبل از سالگرد رویداد ١١ سپتامبر و ٢٠ سال بعد از این جنایت، با هزینەهای کذاف مالی و انسانی و بویژە بازگشت مجدد طالبان بە قدرت ، این بار توسط آمریکا و متحدینش از جملە پاکستان ، قطر ، عربستان سعودی و ترکیە ، حباب سازش ناپذیری و جنگ آمریکا و متحدینش با “تروریسم اسلامی” را ترکاند. جهان بعد از جنگ سرد ، بعد از فروپاشی بلوک شرق ، بعد از فروریختن دیوار برلین ، بعد از “پایان تاریخ فوکویاما” و دیگر نئولیبرالها، بعد از اعلام سرمستانە و درهمان حال احمقانە جهان تک قطبی ، پیروزی ، جشن و سرور و ختم “ایدئولوژی ها” ، بعد از جنگ اول و دوم خلیج و اشغال عراق و شکل گیری “القاعدە و داعش” و دهها گروە ریز و درشت تروریست و جنایتکار اسلامی ، دستەراستی و راسیستی در صحنە جهان، جهان ناامن تر ، بی ثبات تر و ملتهب تر شد. با بازگشت طالبان بە قدرت ، این بار مستقیم و توسط آمریکا ، تروریسم و بنیادگرایی اسلامی در دو جبهە “شیعە و سنی” بیشتر تقویت و زنان ، دگراندیشان ، جبهە سکولار، چپ و برابری طلب ، بیشتر تحت فشار و سرکوب کشوری و منطقەای قرار خواهند گرفت.
اما در برابر توحش سرمایەداری و نئولیبرالیسم بازار آزاد ، جهان گلوبال کنونی ، جادە یک طرفە و مطابق میل و آرادە رهبران و قدرتهای امپریالیستی نیست . بلکە اکندە از نابرابری و تعمیق آن ، عمیق تر شدن فاصلە فقر و ثروت و بە طىع آن ، شدت و گسترش اعتراض ، نارضایتی و نفرت عمومی از شرایط ایجاد شدە و اقدام انسانها و جمع های اگاە و تسلیم ناپذیر برای تغییر است . مقاومت و مبارزە ، اقدام بە سازماندهی و تسلیم ناپدیری در ابعاد محلی، منطقەای و بین المللی ، جواب درخور ، شایستە و ضرورت زمانە، برای کارگران ، کمونیست ها و جبهە آزادیخواە و برابری طلب است . سرمایەداری راە دیگری باقی نگذاشتە است . باید متحد شد ، نبرد کرد و تسلیم نگردید.
١١/ سپتامبر ٢٠٢١

 

 

 

.