حزب کمونیست ایران

پاسخ به نامه کمیته مرکزی کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) از سوی روند سوسیالیستی کومه له

رفقاي گرامي کميته مرکزي کومه‌له (سازمان کردستان حکا)
با سلامي گرم
نامه سر گشاده شما را دريافت کرديم. از موضع گيري شما؛ هم در رابطه با ناروا دانستن کنار گذاشتن جـمعي ما در گذشته، و هم در ارتباط با دعوت به فعاليت مشترک در کومه‌له، و پيشبرد مبارزه مشترک در راستاي اهداف سياسي اجتماعي‌اي که داريم، صميمانه استقبال ميکنيم. بازبيني و بازنگري در تصميمات گذشته، براي رهبري تشکيلاتي که خود را در قبال گفتار و رفتارو تصميمات خويش مسئول بداند ضرورتي حياتي است. در ميان گذاشتن نتايج اين بازبيني با افکار عمومي، نشان از شفافيت و درس گرفتن از گذشته دارد.
اکنون اوضاع سياسي و اقتصادي ايران به گونه‌اي است که احتمال گسترش اعتراضات و خيزش همگاني رو به افزايش است. ارزيابي اکثريت مردم ايران از عملکرد چهل و سه ساله اين رژيم ، آنان را به اين نتيجه‌گيري رسانده که؛ کارنامه اين رژيم از همان آغاز با دشمني با آزادي بيان و انديشه، زن ستيزي، ترويج خرافه، دروغ‌گويي، فساد، دزدي و رشوه خواري، غارت و چپاول اموال عمومي، بگير و ببند و زندان و شکنجه و اعدام مبارزان راه آزادي و عدالت پايه گزاري شده است. جرم و جنايت حاکمان فاشيست اسلامي ايران طي چهار دهه اخير همواره رو به فزوني و گسترش بوده است. در حال حاضرتورم و گراني سرسام آور اقلام خوراکيها و در رأس آنها قيمت نان، و بالا رفتن ديگر هزينه‌هاي زندگي از آب و برق گرفته تا سوخت و هزينه رفت و آمد و دکتر و درمان و … مردمان کم درآمد را تحت فشار مضاعف قرار داده است. از همين رو اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان آزاديخواه و ديگر اقشار اجتماعي طي چند سال گذشته رو به رشد و گسترش بوده، و همسويي وهماهنگي اين اعتراضات، دورنماي پيروزي آنان را نويد ميدهد.
ما بر اين باوريم که در شرايط کنوني، همکاري و اتحاد عمل نيروهاي چپ و سوسياليست ضرورتي تاريخي است. مبارزان راه آزادي و عدالت اجتماعي، بايد با احساس مسئوليت در قبال اوضاع کنوني، ضمن تلاش براي فراهم کردن زمينه همکاري نيروهاي چپ، در راستاي تقويت جنبش کارگران و پيوند اين جنبش با ديگر جنبشهاي اعتراضي فعاليت نمايند. تفرقه و پراکندگي نيروهاي چپ همواره موجب تضعيف جنبش سوسياليستي و عدالت خواهي بوده و دست استثمارگران و دشمنان آزادي را در پايمال کردن حقوق انساني کارگران و زحمتکشان و سرکوب جنبش آزاديخواهي و عدالت طلبي باز گذاشته است. بنابراين و با توجه به اوضاع جاري، پاسخ روند سوسياليستي کومه‌له به دعوت شما، مبني بر فعاليت مشترک در تشکيلات کومه‌له (سازمان کردستان حکا) مثبت ميباشد. ما براي تحقق اين امر آمادگي خود را جهت گفت و گو و به ثمر رساندن اين پروسه اعلام ميداريم.
به اميد موفقيت
روند سوسياليستي کومه‌له
08.05.2022