حزب کمونیست ایران

پایان ضرب الاجل کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان

روز دوشنبه 9 تیر ماه با پایان ضرب الاجل 45 روزه کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان و توخالی بودن وعده و وعیدها مسئولان شرکت و استان کرمان بار دیگر کارگران دست به اعتراض زدند.

روز یکشنبه 28 اردیبهشت، کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان با افزودن 6 بند به مفاد جلسه روز دوشنبه 22 اردیبهشت و تعیین ضرب الاجل 45 روزه برای تحقق مطالباتشان، بطور موقت به اعتصاب و تجمعات اعتراضیشان پس از 15 روزخاتمه دادند و از روز دوشنبه 29 اردیبشهت برسرکارشان بازگشتند. ولی اکنون باسپری شدن بیش از 40 روز، تمامی وعده و وعیدهای مسئولان توخالی در آمد و این موضوع برخشم  و اعتراض کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان افزود.