حزب کمونیست ایران

پایان موفقیت آمیز اعتراضات 11 کارگر اخراج شده در مجتمع مسکونی پارس جم

11کارگر بخش نگهبانی مجتمع مسکونی پارس جم که بدلیل اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان از کاراخراج شده بودند برسر کارشان بازگشتند.

بنا به گزارش منتشره، شرکت پیمانکار حراست مجتمع های مسکونی نفت و گازدر منطقه منجمله پارس جم در اقدامی تلافی جویانه دست به اخراج 11کارگرش بدلیل اعتراض به عدم پرداخت مطالبات وثبت شکایت دراداره کار زده بود که موجب موج بعدی اعتراضات این کارگران در طی 10 روزگذشته و مراجعه شان به نهادها و مسئولان ذیربط مجتمع وشهرستان شد. این اعتراضات منجر به بازگشت بکار این کارگران شده و نتیجه ای موفقیت آمیز برایشان پیش رو داشت.