حزب کمونیست ایران

پایان موفقیت آمیز اعتراض کارگران نساجی بروجرد

کارگران نساجی بروجرد که در هفته گذشته برای چند روز در واکنش به بی‌توجهی کارفرما به وضعیت شغلی ۲۵ نفر از همکاران و عدم پرداخت دو ماه حقوق دست به اعتراض زده بودند، طبق توافق به عمل آمده با دریافت بخشی از معوقات مزدی خود و بازگشت به کارگران اخراج شده به تجمع خود پایان دادند.

تعدادی از این کارگران اظهار داشتند: چندین ماه بود پیگیر به روز شدن مطالبات مزدی خود از شرکت بودند که انجام نمی‌شد، در نتیجه آن کارگران اعتراض کردند و کارفرما برای جلوگیری از اعتراض کارگران اقدام به اخراج ۲۵ نفر از همکاران آنان کرد. به گفته کارگران؛ بعد از چند روز اعتراض متحدانه در محل کارخانه، اواسط هفته گذشته کارفرما جلسه‌ای با  نمایندگان کارگری برگزار کرد و در آن وعده پرداخت مطالبات و رسیدگی به مشکلات همکاران اخراج شده را داد که در نتیجه آن یک ماه حقوق کارگران پرداخت شد و کارگران اخراج شده نیز با عقد قرار داد (سه ماهه) موقتا تا مشخص شدن وضعیت شغلی‌شان به کارخانه بازگشتند.