حزب کمونیست ایران

پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان

روز سه شنبه 23 اردیبهشت ماه،کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان پس از هفت روز اعتصاب و دستیابی به بخشی از مطالباتشان به اعتصابشان خاتمه دادند.

بنا به گزارش منتشره،بدنبال برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به خواسته های کارگران شرکت ذغال سنگ و وعده عقد قرارداد بر اساس قانون کارو پرداخت حقوق از اول سال جاری برمبنای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین پرداخت حقوق 7روزاعتصاب آنها کارگران به اعتصاب خود پایان دادند.طبق مصوبات این جلسه کارگران بر اساس قوانین کار قراردادهایشان منعقد خواهد گردید و طرح طبقه بندی مشاغل در این شرکت از روز سه شنبه لازم الاجرا خواهد شد. دستمزد کارگران نیز بر مبنای طرح طبقه بندی از ابتدای فروردین ماه اجرایی خواهد شد.