حزب کمونیست ایران

پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران مجتمع معادن مس تکنار بردسکن

روز جمعه 29 آذرماه، کارگران مجتمع معادن مس تکنار بردسکن، بدنبال پرداخت بخشی از مطالباتشان پس از 13 روز به اعتصاب خود خاتمه دادند.

اعتصاب 39 تن از کارگران مجتمع معادن مس تکنار بردسکن از روز 17 آذر ماه در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه آغازشده بود.  به دنبال اعتصاب متحدانه این کارگران، مدیران این شرکت از ترس گسترش و تداوم اعتصاب کارگران، دو ماه از دستمزد معوقه کارگران را پرداخت کردند.