حزب کمونیست ایران

پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران کارخانه بوتان ساوه

به دنبال اعتراضات و پیگیرهای مداوم کارگران کارخانه بوتان ساوه، کارفرمای این کارخانه با خواست کارگران موافقت کرد و کارگران به سر کارهای خود بازگشتند.

برپایه گزارش منتشره، در پی چندین روز تجمع و اعتراضات کارگران کارخانه بوتان ساوه بالاخره روز یکشنبه 29 تیر ماه در جریان نشست نمانیدگان کارگران با کارفرما و فرمانداری، مدیریت شرکت مجبور شد با خواست کارگران  مبنی برافزایش حقوق کارگران با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل واخراج نشدن هیچکدام از کارگران اعتصابی و نمایندگانشان موافقت کند. در این جلسه، کارفرما مکلف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل طی ١٠ روز آینده شد.