حزب کمونیست ایران

پایان موفقیت آمیز تجمع کارگران اخراجی بندر خمینی

روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه کارگران حق طلب اخراجی اداره کل بنادر و دریانوردی بندرخمینی بدنبال برپایی چندین روز تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری ماهشهر برسرکارهایشان بازگشتند.

برپایه گزارش منتشره، بدنبال تجمع اعتراضی کارگران اخراجی اداره کل بنادر و دریانوردی بندر خمینی، مقامات استانی خوزستان از ترس گسترش تجمع کارگران، جلسه فوق العاده ایی با حضو نماینده کارگران تشکیل دادند.در این جلسه مصوب گردید کارگران اخراجی مجددا مشغول بکار شده و معوقات آنان از سوی کارفرما پرداخت شود.