حزب کمونیست ایران

پایان موفقیت آمیز کنگره 18 کومه له

برپایه گزارش کمیته مرکزی منتخب کنگره 18 کومه له، کنگره 18 کومه له که از روز 24 بهمن ماه آغاز شد بعداز سه روز کار فشرده در روز 26 بهمن ماه با موفقیت پایان یافت.

بیش از 80 نماینده در بخشهای مختلف تشکیلات و دهها تن از اعضاء حزب به عنوان ناظر در این کنگره شرکت داشتند. همچنین شماری  از چهره های فعال سیاسی نیز به کنگره دعوت و در آن حضور داشتند.