حزب کمونیست ایران

پایان موقتی تجمع  آموزشیاران نهضت سوادآموزی

عصر روز پنجشنبه 30 مرداد، پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی کشور بدنبال وعده رسیدگی به خواسته هایشان به تجمعات اعتراضی  و شبانه روزییشان مقابل مجلس رژیم بطور موقت خاتمه دادند وبه شهرستان های محل اقامتشان باز گشتند.

آنها می گویند روز چهارشنبه از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس با آنها صحبت‌ شد و درنهایت به آنها وعده دادند موضوع طرح  جذب شش هزار نفر نهضتی پذیرفته نشده را در روزهای 17 یا 18 شهریور در صحن علنی مجلس مطرح کنند. آموزش‌دهندگان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در ادامه گفتند برهمین اساس  معترضان که به نیابت از جانب همه پذیرفته‌نشدگان از شهر‌های مختلف کشور برای رسیدگی به وضعیت شغلی خود به تهران آمده بودند، به طور موقت به تجمع اعتراضی خود پایان دادند.