حزب کمونیست ایران

پلمپ صدها واحد صنفی به بهانه بدحجابی

روزنامه ی اعتماد گزارش داده است در یک ماهه‌ی گذشته، ۹۲۸ واحد صنفی به دلیل حجاب پلمپ شده اند.

این روزنامه تاکید کرده است که این تعداد، تنها بر پایه‌ی اخبار منتشر شده‌ی رسمی است. تهران با ۲۵۵ واحد صنفی، مازندران با ۲۵۰ واحد صنفی و اصفهان با ۱۱۰ واحد صنفی، شهرهایی بوده اند که بیشترین پلمپ واحدهای صنفی در آن ها صورت گرفته است. به گفته کاربران شبکه های اجتماعی این حجم از تعرض به مکانهای کسب و کار، بخشی از جنگ حکومت با مردم برای بازپس گیری اقتدار و‌ اتوریته‌ی از دست رفته خود به واسطه انتخاب و گسترش پوشش اختیاری از طرف زنان جامعه است.   «حجاب اجباری» که بستری برای تسلط سیاسی و به تمکین کشاندن جامعه از طرف قدرت حاکم بود، اینک بشدت متزلزل و ناپایدار شده و همراه خود موقعیت حکومت را متزلزل کرده است.