حزب کمونیست ایران

پنجمین روز اعتصاب و تجمعات کارگران شهرداری منطقه یک اهواز

روز سه شنبه 8 بهمن ماه برای پنجمین روز متوالی، کارگران شهرداری منطقه یک اهواز در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد و حق بیمه خود دست به اعتصاب زده و از جمع آوری زباله ها از سطح شهر خوداداری کردند.

این کارگران که خواستار دریافت 6 ماه دستمزدهای معوقه خود می باشند در این خصوص می گویند،  در جلسه‌ای که با پیمانکار و شهردار منطقه یک داشتند، مقرر شد که 2ماه از مطالبات کارگران پرداخت شود. در این راستا شهردار منطقه چکی صادر کرده است اما پیمانکار چک‌های دیگر را هم جهت مطالبات خود قرار داده است  و علاوه بر آن سه ماه حق بیمه کارگران را هم پرداخت نکرده و اکنون دفترچه بیمه کارگران باطل شده و نمی‌توانند کارهای درمانی خود را انجام دهند.