حزب کمونیست ایران

«پيشمرگه ـ معلم» برگی از تأریخ: تقدیم به مبارزین دربند.

.

شمس الدین امانتی.  ۴ / ۲ / ۲۰۲۰   

«جمعيت دمکراتيک معلمان مبارز کردستان ایران.» حوزه سنندج در سال ۱۳۶۰، طى اعلاميه اى ضمن دعو ت از معلمان مبارز براى پيگيرى هر چه بيشتر پيشبرد امر فرهنگ و آموزش انقلابى در کردستان، معلمينى را که در رابطه با اين جمعيت به مبارزه مشغول بودند بنام «پيشمرگه – معلم» به  توده هاى مردم مبارز معرفى نمود. در اينجا بخشهائى از اين اعلاميه را به آگاهى شما ميرسانيم.

هموطنان مبارز! خلق رزمنده کرد! همکاران مبارز فرهنگى!  

«رژيم جمهورى اسلامى با ماهيتى ضد دمکراتيک و ارتجاعى در زمينۀ فرهنگ و آموزش همچون ديگر زمينه ها جز رکود و عقب گرد و کهنه گرائى و اشاعه فرهنگ ارتجاعى و خرافى چيزى به ارمغان نياورده است. تعطيل دانشگاهها و مراکز علمى، جمع آورى کتابهاى علمى و کتابهائى با محتواى انقلابى در محيط هاى آموزشى و کتابفروشي ها، به آتش کشيدن و معدوم کردن آنها، گنجاندن مطالب ارتجاعى و خرافى در کتابهاى درسى و ….. . تنها گوشه هائى از عملکردهاى ضد فرهنگى آشکار و ملموس اين رژيم ميباشد. انحلال آموزش و پرورش در بسيارى از مناطق، انحلال مدارس، اخراج معلمان مبارز، اخراج دانش آموزان از مدارس و محروم کردن آنها از تحصيل به جرم داشتن افکار انقلابى، گوشه هاى ديگرى از برنامه هاى ضد فرهنگى اين رژيم است. رژيم جمهورى اسلامى از تمامى عملکردهاى ضد فرهنگى و ارتجاعى فوق را، در ابعاد وسيعترى در کردستان بمنظور تضعيف جنبش مقاومت خلق کرد پياده کرده است. رژيم جمهورى اسلامى با انحلال آموزش و پرورش کردستان، اخراج دسته جمعى معلمان، اعدام، زندان و تبعيد معلمان مبارز و انقلابى، اخراج دسته جمعى دانش آموزان، به تعطيل کشاندن مدارس روستاهاى کردستان، نشاندن دست آموز انى در کلاسهاى مدارس براى جاسوسى کردن در ميان دانش آموزان، بکار گماردن پاسدار ـ معلمهاى بيسواد بجاى معلمين مجرب، نهايت ضديت خود را در زمينۀ آموزش و پرورش نسبت به خلق کردستان داده است.

جنبش مقاومت خلق کرد بمثابه جنبشى انقلابى و توده اى در تمام زمينه ها از جمله«فرهنگ و آموزش» دستآوردهاى گرانبهائى داشته که نه تنها همچون بديلى انقلابى در برابر هجوم فرهنگ ارتجاعى به مقابله برخاسته بلکه تأثيرات سٶ فرهنگ پوسيدۀ تحميلى را نيز خنثى کرده است و … . «جمعيت دمکراتيک معلمان …»در تداوم فعاليت هاى عملى آموزشى ـ فرهنگى خود با بهره گيرى از تجارب پر بار و ارزشمندش و با استفاده از رهنودهاى انقلابى و يارى عملى سازمانهاى انقلابى بخصوص کومه له، با برنامه اى منظم اقدام به توسعۀ هر چه بيشتر فعاليتهاى آموزش و فرهنگى خود در روستاهاى کردستان نمود. طبيعى است که اجراى اين برنامۀ وسيع نياز به نيروى انسانى و امکانات وسيعى داشت که تأمين اين نيروى انسانى و اين امکانات جز به يارى و کمک سازمانهاى انقلابى امکان پذير نبود. «جمعيت…»براى تأمين کمبود نيروى انسانى خود از وجود پيشمرگان انقلابى و هوادارن دلسوز و فداکار جنبش مقاومت خلق کرد که اکثرآ از معلمين مبارز و کارکشته در امر تعلم و تربيت ميباشند استفاده نموده است. اين معلمين دلسوز و مبارز که با عشق و علاقۀ فراوان، صبور و پر تلاش تعليم و تربيت فرزندان زحمتکش را بعهده گرفته اند، جوانان پرشور و انقلابی هستند که در سخت ترين شرايط و با ابتدائى ترين امکانات (امکانات آموزشى) نقش بارز و برجسته اى در اشاعۀ فرهنگ انقلابى و مبارزه بر عليه فرهنگ ارتجاعى و خرافى دارند. اين معلمين مبارز همچون پيشمرگان انقلابى سنگرى از سنگر هاى جنبش مقاومت خلق کرد را پر کرده اند تا ديو جهل و بيسوادى را از پاى در آوردند و با آگاهى بخشيدن به زحمتکشان، فرزندان آنها را در اعتلاى دمکراتيک ايران هموار سازند. «جمعيت دمکراتيک ….» ضمن سپاس انقلابى و آرزوى پيروزى براى اين همکاران مبارز و انقلابى آنها را بنام  پيشمرگه ـ معلمهاى جنبش مقاومت خلق کرد معرفى مينمايد.»  (برگرفته از خبرنامه کومه له)

آزادی فوری و بدون قید و شرط معلمان و فرهنگیان در بند، خواست واقعی کارگران مردم محروم و ستمدیده در ایران تحت سلطه رژیم جمهوری اسلامی است.