حزب کمونیست ایران

پیام تشکر و قدردانی

مردم آزادیخواه و مبارز ایران و کردستان، احزاب سیاسی،سازمانها و نهادهای سیاسی و اجتماعی، رفقای حزبی، دوستان و عزیزان ما و فرهاد

در مدتی که فرهاد عزیزمان دچار بیماری شد و پس از آن نیز متاسفانه پس از یک مقاومت جانانه و مستحکم که خصلت همیشگی اش بود. پس از ۳ ماه متاسفانه برای همیشه زندگی را وداع گفت و ما را تنها گذاشت.
در این مدت تمامی شما عزیزان با تمام وجود و مهربانی لحظه به لحظه در کنارمان بودید. از دور دست ترین روستاهای کردستان تا مراکز کار و تولید در شهرهای بزرگ ایران تا شمار زیادی از کارگران و کولبران و از تمام نقاط این جهان پهناور با ما و فرهاد عزیزمان تماس گرفتید. احوالش را پرسیدید، برای دردهایش اشک ریختید و نهایتا در مراسماتی بی نظیز او را برای اخرین بار وداع گفتید‌.
در اینجا وظیفه خود میدانیم که به عنوان همسر و فرزندان فرهاد شعبانی از تمامی شما عزیزان نهایت تشکر و قدردانی را نماییم.آرزوی ما جبران این دریای لطف و محبت و مهربانی شما است در شادیهایتان.
به خود میبالیم که ما و فرهاد عزیز، انسانهای عزیزی چون شما را در کنار خود داریم.

گرامی باد یاد و خاطرات فرهاد عزیزمان
از طرف خانواده فرهاد شعبانی
زهرا هادی
آرام، فواد و اشکان شعبانی
13/07/2021