حزب کمونیست ایران

پیام جمعی از فعالین شهر بانه در محکومیت بازداشت های اخیر

x

بنابه گزارش دریافتی، جمعی از فعالین کومه له در شهر بانه با انتشار پیامی بازداشت شمار زیادی از شهروندان شهرهای کردنشین کردستان را محکوم کردند.

در بخشی از این پیام آمده است، رژیم ارتجاعی اسلامی ایران، طی ماههای جاری، زبونانه و در اوج درماندگی و ضعف، شروع بە تعقیب و زندانی کردن تعداد زیادی از فعالین جنبشها و انجمنهای اجتماعی گوناگون، زدە است، و در همین راستا  عامدانە به وارونە نشان دادن تاریخ جنبش انقلابی کردستان از طریق پخش سریالهایی دست زدە است. به همین منظور، ما جمعی از فعالین  بانه از تمام مردم آزادیخواه، و به جان آمده از دست حاکمیت این رژیم اعدام، ترور، شکنجه، و ……….. می خواهیم که متحدانه در جهت حمایت از زندانیان سیاسی آزادی آنها و همچنین پایان دادن به همه سرکوبها، گرسنگی،بیکاری، فقر ،فلاکت و  …. به میدان بیایند .