حزب کمونیست ایران

پیام جمعی از کارگران کارگاه های سنندج به مناسبت سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران

به گزارش دریافتی، جمعی از کارگران کارگاههای سنندج به مناسبت فرا رسیدن 11شهریور سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران پیامی منتشتر کردند. در این پیام از جمله آمده است،ما جمعی از کارگران کارگاههای سنندج ااشهریور سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران رابه شما رفقای کومه له و حزب کمونیست ایران و کارگران وزحمتکشان و تمامی دوستداران و هواداران حزب صمیمانه تبریک میگوییم و امیدواریم که همچون گذشته مصمم و استوار در راه تحقق یافتن اهداف حزب کوشا باشیم.  امسال در حالی به پیشواز سالروز تاسیس حزب میرویم که بیشتر از هرزمانی حزب کمونیست وظایف مهمی را در راستای تحقق استراتژی سوسیالیستی در مقابل خود دارد. حکا در طول حیاتش همیشه با عبور از موانع متعدد مسیر خود را برای انجام وظایف سیاسی و طبقاتی هموار کرده است، زیرا این حزب منافعی جدا از منافع کارگران و زحمتکشان ندارد و ما امیدواریم که بیش از پیش در جهت رسیدن به اهداف و آرزوهای انسانیش بکوشد و توده های هرچه وسیعتر از کارگران و زحمتکشان رابا خود همراه سازد.