حزب کمونیست ایران

پیام شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت به مناسبت روز جهانی زن؛ بیانیه های بازنشستگان

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران و اتحاد بازنشستگان با انتشار بیانیه های جداگانه ای ۸ مارس روز جهانی زن را تبریک گفتند. شورای سازماندهی در پیام خود تاکید کرده است که ما کارگران پیمانی نفت این روز مهم برابری طلبی را گرامی میداریم و خواهان برابری زن و مرد در کل جامعه هستیم. معیشت، کرامت و حرمت انسانی حقوق پایه ای ماست. اتحاد بازنشستگان نیز در بیانیه خود گفته است که یک‌بار دیگر در آستانه‌ی روز جهانی زن هستیم در حالی که هنوز سوگوار دختران نوجوانی هستیم که قربانی قتل‌های زن ستیزانه‌ی ناموسی و فجیع شدند. ما به‌خوبی آگاهیم که آزادی زن همانا آزادی جامعه است و نه تنها خواهان سلطه‌ی جنسی بر جنس دیگر نیستیم بلکه خواهان برابری انسان‌هاییم. ما با تبعیض و نابرابری مبارزه خواهیم کرد و تا کسب تمامی حقوق انسانی خود از پا نمی‌نشینیم.

به رغم تمامی دشواری‌های سال‌های اخیر و با گسترش فقر و فلاکت، بیکاری، تورم، شکاف هر دم فزاینده‌ی فقر و ثروت،‌ تخریب محیط زیست، بی آبی و… که فشار مضاعفی بر دوش زنان نهاده است، زنان همچنان نقش اجتماعی خود را در اعتراضات معلمان، بازنشستگان و پرستاران ایفا می‌کنند. هشت مارس برای ما روز همبستگی با یکدیگر و اعتراض بر ضد تمامی مظاهر تبعیض و ستم است.

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران نیز در بیانیه خود گفته است صاحبان قدرت و ثروت، به عنوان حافظان ساختارهای ضد زن که تنها به نفع مناسبات پوسیده‌ی سرمایه‌داری است که با وجود ارتش بیکاران زنان و کار ارزان‌شان، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. با گسترش آگاهی و مبارزه علیه هرگونه تبعیض، نقش مبارزه زنان در ارتقای جنبش‌های اجتماعی نقش بسیار موثری بوده است. این بیانیه بر مطالبات زنان در ۱۱ بند از جمله رفع تبعیض از قوانین مربوط به حقوق و دستمزد، مبارزه با خشونت جنسی در محیط کار، دسترسی رایگان و همگانی زنان به تحصیل و حق داشتن شغل و آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی فعالان زن دربند تاکید کرده است.

پیام شادباش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت :

هشت مارس روز جهانی زن را شادباش میگوییم

امروز هفده اسفند برابر با هشت مارس روز جهانی زن است. این روز همه ما کارگران است که از تبعیض بیزاریم. هشت مارس روز همه ما مردمی است که مستقیما تجربه کرده ایم که ستم علیه زن، ستم به کل جامعه است. قتل مونا حیدری و قتل های ناموسی ریشه در این سیستم نابرابر دارد. عقب ماندگی و تحجر را دامن میزنند تا کل جامعه را به قهقرا ببرند . کودک همسری درد دیگری است که بیشترین قربانیان آن از ما کارگران و بخش های محروم جامعه است. با بر قراری تبعیض علیه زن و ستمکشی زنان این ما کارگران هستیم که بیشترین آسیب را می بینیم.

ما کارگران پیمانی نفت این روز مهم برابری طلبی را گرامی میداریم و خواهان برابری زن و مرد در کل جامعه هستیم. معیشت، کرامت و حرمت انسانی حقوق پایه ای ماست.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

١٧ اسفند ١۴٠٠