حزب کمونیست ایران

پیام کمیته مرکزی كومه‌له‌ به مناسبت پیروزی شکوهمند اعتصاب عمومی در کردستان

مردم رزمنده کردستان،
مردم آزادیخواه ایران!
روز نهم مهرماه 1401 صفحه درخشان دیگری به مبارزات ریشەدار مردم کردستان اضافه گردید. اعتصاب قاطعانه شما جوابی دندانشکن به جمهوری اسلامی بود که اقدامات جنایتکارانه و ماشین کشتارش را در خیابان ها و در خارج مرزها متوقف نمی کند. پاسخ کوبنده مردم حق طلب و آزادیخواه کردستان به فراخوان اعتصاب عمومی آشکارا نشان داد که چه ارادە محکمی در پشت مبارزه جهت رسیدن به پیروزی در کردستان خوابیده و چه نیروی توده ای و چه توانی در سراسر ایران به کار افتاده است تا جامعه ایران را از چنگال رژیم اسلامی رها سازد. اراده و توانی که دستمایه پیشروی های آینده خواهند بود.
مردم کردستان و سراسر ایران نشان دادند که به حق شایسته آنند تا در جامعه ای آزاد، برابر و مرفه و در امنیت و آسایش زندگی کنند. آنها نشان دادند که دیگر اجازه نخواهند داد که حقوق اولیه و انسانی و کرامتشان پایمال شده و حاصل دسترنجشان غارت شود.
ما می دانیم که تا رسیدن به پیروزی سرنوشت ساز، راه‌های پر پیچ دیگری پیش پای ماست که باید همه نیروی خود جهت پیمودن آنرا گام به گام به میدان آوریم. پیروزی اعتصاب سراسری نهم مهر ماه گامی محکم و پیگیرانه در آن مسیر بود. این پیروزی بر شما مبارک باد.
کمیته مرکزی كۆمه‌ڵه (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)
نهم مهر 1401
اول اکتبر 2022