حزب کمونیست ایران

پیام کمیتە خارج از کشور حزب کمونیست ایران به مناسبت سالروز نبرد مسلحانه سیاهکل

   

در پنجاهمین سالگرد حرکت مسلحانە سیاهکل و بنیانگذاری سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران، این رویداد تاریخی را تبریک می گوییم و یاد جانباختگان حماسە قهرمانانە سیاهکل و کلیە جانباختگان راە آزادی و سوسیالیسم را گرامی میداریم.

حرکت مسلحانە سیاهکل رویدادی مهم در تاریخ مبارزات کمونیست های ایران علیە رژیم رژیم سلطنتی و مناسبات سرمایەداری آن دورە در ایران بود کە اکنون بخشی از دستاوردهای جنبش سوسیالیستی محسوب می شود.

اگر چە این حرکت به اهداف نهایی خود نرسید اما این پیام را همراە خود داشت کە کمونیست ها در برابر استبداد دولتهای سرمایەداری و در دفاع از مبارزات طبقە کارگر محق هستند از اقدام مسلحانە به عنوان یک ابزار مبارزاتی استفادە کنند.

امروز در شرایطی پنجاهمین سالگرد جانباختگان حرکت سیاهکل را گرامی میداریم کە رژیم اسلامی کلیە دستاوردهای انقلاب ١٣٥٧ را سرکوب کردە و شرایط بسیار دشواری را بە طبقە کارگر، زنان و جوانان تحمیل کردە است. در مقابل چنین شرایطی موج وسیع اعتراضات کارگری و تودەای را مشاهدە میکنیم کە هر روز ابعاد آن وسیعتر میشود و جامعە را بە سوی یک قیام و انقلاب تودەای سوق می دهد. در چنین شرایطی است کە شکل¬گیری یک بدیل سوسیالیستی کە بتواند نظام سرمایەداری کنونی در ایران و مناسبات این نظام را به چالش بکشد به یک ضرورت حیاتی تبدیل شدە است.

از این رو، در سالگرد گرامیداشت جانباختگان حرکت مسلحانە سیاهکل تاکید میکنیم کە، بدون تلاش صمیمانە و مسئولانە کمونیست ها برای ایجاد یک قطب قدرتمند چپ و سوسیالیستی و غلبە بر پراکندگی صفوفمان، بدون تلاش برای سازماندهی یک انقلاب اجتماعی متکی بر نیرو و ارادە طبقە کارگر، بدون ناظر کردن یک افق و رهبری سوسیالیستی بر مبارزات کارگری و تودەای، هر قیام و انقلاب دیگری نمی تواند منجر بە لغو استثمار سرمایەداری و بنیان نهادن جامعەای نوین شود.

یکبار دیگر یاد رفقای جانباختە حرکت مسلحانە سیاهکل و کلیە جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم را گرامی میداریم.

کمیتە تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران

٦ فوریە ٢٠٢١