حزب کمونیست ایران

پیام کنگرە ١٨ کومەلە بە زندانیان سیاسی دربند

زندانیان سیاسی دربند، رفقای مقاوم و تسلیم ناپذیر!

کنگرە ١٨ کومەلە صمیمانەترین درودهای خود را تقدیم شما و خانوادەهای عزیزتان می نماید. کنگرە کومەلە در شرایطی برگزار گردید کە متاسفانە دەها تن از شما کە جایتان در کنار دست ما و در هدایت و رهبری نبرد و اعتراضات روزانە جهت سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران است، در پشت میلە های آهنین استبداد نگە داشتە شدەاید.شما در حالی در زندانهای رژیم اسلامیاسیر هستید، کە طنین شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد ” در همه تجمعات اعتراضی مردمی به گوش می رسد.این حقیقت ناشی از حقانیت و جایگاهتان در قلب میلیونها انسان کارگر و زحمتکش و نفرت عمومی از دیکتاتوریِ اسلامیِ حاکم و نظام طبقاتی است. نظامی کە بە جز زندان، زندان بان و سرکوب ابزاری برای حفظ حاکمیت ننگین خود ندارد.

دور نیست روزی کە بە همت اعتراضات تودەای و انقلابی، درب زندانهای استبداد دینی درهم شکستە شود و با شور انقلابی در دل،دسته گل بر گردن و بر دوش قیام کنندگان بە جمع گرم خانوادە و یارانتان با سربلندی برگردید.

ما از تریبون کنگرە ١٨ کومەلە بر مقاومت و ارادە تسلیم ناپذیر خود و خانوادەهایتان  درود می فرستیم .

کنگرە ١٨ کومەلە

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

دیماە ١٤٠٠ خورشیدی

ژانویه 2022