حزب کمونیست ایران

پیدا شدن پیکر چند جوان در سد سنندج

بنابه گزارش دریافتی طی روزهای اخیر جسد ۵ جوان ۲۰ تا ۳۵ سالە در سد وحدت سنندج شده است.

برپایه این گزارش، این جوانان به نام های “هیوا رحیمی، مسعود امینی،  رضا صادقی، سوران محمدی و علی جواهری” جزو معترضان و انقلابیونی بودند که از روز ۲۵ آبان ماه  با آغاز اعتراضات در سنندج ناپدید شدە بودند. خانواده های این جان باختگان در یک ماه اخیر با مراجعه به نهادهای امنیتی در سنندج پیگیر وضعیت آنان بودند اما جواب مشخصی به آنها داده نشد.  به گفته شاهدان عینی  به پای این افراد وزنه های چند کیلویی بسته شده بود و به سد انداخته شده اند.