حزب کمونیست ایران

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

کاگران “پیشتاز سوسیالیست خوزستان”، لوله سازی اهواز روز جمعه 8 مهر ماه با انتشار اطاعیه ایی اعلام کرد که آنها نیز همانند سایر شهروندان برای همراهی و حمایت از اعتراضات مردم ایران دست به اعتراض میزنند
در بخشی از این اطلاعیه آمده بود که “روز شنبه ۹ مهر برای همراهی مردم ایران دست به اعتراض میزنیم . ما کارگران پیشتاز خوزستان ازمردم آزاده خوزستان دعوت میکنیم در جنبش سراسری و اعتصاب و اعتراض آن ها همراه شوند. ما از جوانان خوزستان می خواهیم به اعتراض سراسری جوانان سرتاسر ایران بپیوندند. ما در این روز از اعتصاب و اعتراض در کارخانجات و محل کار در خوزستان به خصوص شرکتهای فعال درامر اعتصابات کارگری حمایت کرده و به مبارزه برای آزادی و علیه سرکوب و کشتار و بازداشت جوانان و مردم عدالتخواه و برابری طلب، ادامه می دهیم.”