حزب کمونیست ایران

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

کارگران هفت تپه روز جمعه 8 مهر ماه با انتشار فراخوانی تحت عنوان “به سوی گسترده تر کردن اعتراضات، اعتصابات و تجمعات” به اعتراضات ضد حکومتی مردم پیوستند.
در این فراخوان از جمله آمده است، با شعار زن زندگی آزادی و با فریادهایمان به سایر مردم معترض و برحق بپیوندیم. ما خواهان آزادی کامل و حق پوشش، نظر، عقیده، رای، بیان، انجمن، حزب، تشکل و همچنین خواهان برقراری فوری آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، برقراری فوری حداقل دستمزد مطابق با بیست و سه میلیون تومان در ماه، بیمه کامل، حقوق بازنشستگی مناسب برای همه زنان و مردان جامعه هستیم؛ اما اینها حداقل های مطالبات ماست. این یک فراخوان به همکاران ما در هفت تپه و سایر کارگران در شهرهای شوش، دزفول، اندیمشک و سایر شهرهای خوزستان و ایران است. ما باید در کنار عزیزان معترض اعم از زن و مرد در اهواز که هم اکنون به خیابان آمده اند قرار بگیریم. امروز روز آن است که همکاران هفت تپه ای به شکلی متحدانه تر و منسجم تر در اعتراضات حاضر شوند.