حزب کمونیست ایران

چرا کردستان ، چشم و چراغ ایران شد؟

 

اگر این شعاری کە بە فاصلە کمی در فضای سیاسی ایران طنین انداز شد،  تنها بە این دلیل نبود کە خیزش انقلابی اخیر از کردستان کلید خورد و شعار محوری آن ، زن زندگی آزادی  از کردستان  برخواست، بلکە بە این دلیل واقعی بود کە کردستان در طول چهل و چند سال اخیر بە حاکمییت جمهوری اسلامی گردن نگذاشت و مقاومتی را در قامت یک جنبش انقلابی بە پیش برد. از همان روز اول، مردم کردستان قاطعانه به رفراندم استقرارحکومت اسلامی جواب رد دادند، با تهاجم نظامی حکومت اسلامی ، بە سنگر مقاومت رفتند و این مقاومت را  سر بلندانە در شکل  مسلحانە، در اعتصابات  سیاسی ، فعالیت های مدنی  و غیره در  تظاهرات و اعتراضات تا بە امروز ادامە دادند. مردم کردستان چه در گذشته و چه امروز، در مبارزه برای برخورداری از آزادی و برابری و برخورداری از یک زندگی در شأن انسان  خود را  هم سرنوشت با مردم  رنجدیدە در همه ایران میدانند و همواره در جهت تحکیم این همبستگی گام برداشته اند.

اما امروز جدا از جمهوری اسلامی کە در تلاش است با ایجاد تفرقە  در صفوف مردم ستمدیدە و ادامە سیاست سرکوب ، خیزش انقلابی را بە عقب براند، شاهد هستیم کە  اپوزسیون راست با محوریت رضا پهلوی فرزند شاه سابق،  با استفادە ابزاری از مفاهیمی چون «دمکراسی و حقوق بشر» تحت لوای “امروز فقط اتحاد” ،   رایزنی با دول غربی تحت عنوان جلب  پشتیبانی  “جامعە جهانی “، تلاش می کنند مردم را چشم انتظار دخالت خارجی نگە دارند و اتکا آنها بە نیروی خود را مانع گردند.

چنین رویکردی خوشبختانە در داخل کشور و در صفوف مردم مبارز و حق طلب بویژه در کردستان مدافعین درخور توجهی نیافته است. با وجود این در حالیکه فرسنگها از رسیدن به قدرت هم دور هستند، با روداری تمام ، به خود اجازه می دهند که از همین امروز  برای “اتحاد” اعلام شدە خود شرط و شروط  هم بگذارند.

تاریخ یک قرن گذشته ایران را استبداد سلطنتی و اسلامی رقم زده اند . در درازای تاریخ این کشور دربار و دستگاه مذهب عمدتا در همکاری با هم و در  مقاطع کوتاهی در اختلاف با یکدیگر ، استبداد ، ارتجاع و عقب افتادگی را برمردم تحمیل کرده اند .در سال ۱۳۵۷ مردم ایران بساط سلطنت را در هم شکستند . اما جریان اسلامی قدرت سیاسی را قبضه کرد .چهار دهه بعد از استقرار جمهوری اسلامی اکثریت قریب به اتفاق مردم خواهان سرنگونی رژیم اسلامی ، برچیدن حکومت مذهبی ، و ایجاد نطمی نوین هستند که سلطنت و اسلام از انها دریغ کرد .امروز بقایای سلطنت ساقط شده به کمک رسانه های فارسی زبان نه تنها خواهان بازگشت سلطنت ، بلکه ایجاد مجدد ساواک و محاکمه کردن هر ان کس و جریانی که در انقلاب علیه سلطنت شرکت کرده هستند.

واقعیت این است که اپوزسیون راست دل خوشی از تداوم این انقلاب ندارد، کنار رفتن آخوندها کافیست تا آنان بە گفتە خود ” ایران را پس بگیرند”. و ستم و استثمار و بی حقوقی را بدون آخوند تداوم دهند. آنان   بخوبی میداند تداوم این جنبش یعنی استحکام  و تقویت همبستگی ، سر بر آوردن تشکل های تودەای برای رقم زدن سرنوشت خود و بار آمدن رهبرانی کە  این خیزش را تا رسیدن بە خواست های خودگاە هدایت کنند . این از ویژگی های خیزش انقلابی اخیر است کە  مصادرە آنرا از بالا با چالش جدی روبرو کردە است.

اما با همه اینها متاسفانه جریان راست اپوزسیون ایران در میان نیروهای سیاسی کردستان نیز مدافعین خجول هر چند کم نفوذی، با توهم داشتن جای پایی در قدرت سیاسی فردای ایران ، پیدا کرده است. اما بدون شک در این همراهی راه به جائی نمی برند. مردم کردستان با اتکا بە تاریخ مبارزات خود و با اتکا بە نیرویی کە آنان را از موقعیت ویژەای در جنبش انقلابی اخیر برخوردار کردە است. با اتکا بە ظرفیت انقلابی و تشکیلات حزبی پیشرو خود ، با اتکا بە تشکل های مدنی و صنفی خود ، با اتکا بە رهبران جسور و فداکار و خوشنام خود، همگام و همراە با مردم انقلابی سراسر ایران ، جدا از هیاهو های تبلیغاتی جریان راست و همراهان اندک آنان در کردستان ، راە نشان خواهند داد و در راستای  شعار محوری خود زن، زندگی، آزادی، خواسته ها و مطالبات خود را نیز نه با سلطنت طلبان و هم پیمانان کردستانی آنها بلکه با مردم  حق طلب و آزادیخواه در ایران و جریانات سیاسی پیشرو و رادیکال در میان خواهند گذشت. این جریان نامربوط تر از آن است که مردم کردستان  برای شرط و شروط آنها تره هم خورد کنند و حقوق خود را از آنها مطالبه نمایند .  مردم کردستان  برای  کسب حقوق پایمال شده خود به چیزی جز نیروی آگاهی و سازمان و تشکل خود و همراهی و همگامی با مردم حق طلب و هم سرنوشت در سراسر ایران تکاء نخواهند کرد. در این هم پیمانی استراتژیک و تاریخ ساز ، پس ماندەهای سلطنت و همراهان خجول کردستانی آنها ، جایگاهی ندارند. مردم کردستان می دانند که حکومت اسلامی و نظام سلطنتی سابق دو روی یک سکه هستند . سکه سرکوب ، استثمار، تبعیض ، فساد و استبداد .مردم شریف و ازادیخواه ایران یکبار و برای همیشه خود را از چرخه استبداد سلطنت و مذهب رها خواهند ساخت.