حزب کمونیست ایران

کشته شدن یک دانشجو بازداشتی در اداره اطلاعات کرمانشاه

بنا به گزارشات منتشره روزپنجشنبه 29 خردادماه،خلیل مرادی، دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، به دلیل «شکنجە شدن» در بازداشتگاه اداره اطلاعات کشته شده است.

بر اساس این گزارش، خلیل مرادی ساکن جوانرود و دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بودە کە آبان ماه ۹۷ بە اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شده است.گزارشات حاکی است که خانواده خلیل مرادی در این مدت از وضعیت وی اطلاع نداشته‌اند و ماه گذشته با پرداخت وجهی به یکی از مقامات دولتی مطلع شدند که فرزندشان با اتهامات نامشخص در بازداشت اداره اطلاعات شهر کرمانشاه است.با این حال ادارە اطلاعات کرمانشاه روز پنج‌شنبه به خانواده وی اعلام کرده که فرزندشان در یک سانحە رانندگی جانش را از دست دادە است.