حزب کمونیست ایران

کشتە و زخمی شدن ٤ کولبر در مرزهای بانە و خوی

بامداد روز شنبه 20 اردیبهشت ماه سە کولبر در مرزهای شهرستان خوی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح کشتە و زخمی شدە و یک کولبر اهل بانە نیز در اثر سقوط از ارتفاعات مرزی جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعات اولیە بامداد روز شنبە ٢٠ اردیبهشت نیروهای مسلح رژیم در مرز “بلەسور سفلی” واقع در شهرستان خوی بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر با هویت ”لقمان چهارگوشە” را بە قتل رساندە و دو کولبر دیگر بە نام های ”منصور چهارگوشە” و “میثم محمدی” را بە شدت زخمی کردەاند. از سوی دیگر و همزمان، یک کولبر اهل بانە با هویت “کیوان کوثری” در حین کولبری در ارتفاعات مرزی چومان این شهرستان،در اثر سقوط از صخرە جانش را از دست دادە است.