حزب کمونیست ایران

کشتە و زخمی شدن چهار کولبر در مناطق مرزی

بامداد روز یکشنبە ٣١ شهریور ماه چهار کولبر در مرزهای اشنویە،پیرانشهر و سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مسلح رژیم  کشته و زخمی شدند.

برپایە گزارش “سازمان حقوق بشری هەنگاو”، نیروهای مسلح رژیم در مرز “کیلەشین” بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندە و کولبر دیگری را نیز بە شدت زخمی کردەاند. از سوی دیگر نیروهای مسلح، در مرزهای پیرانشهر بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە شدت زخمی کردەاند. همچنین روز چهارشنبه هفته گذشته یک کولبر اهل سردست با شلیک مستقیم نیرهای مرزبانی رژیم به شدت زخمی شد.