حزب کمونیست ایران

گرامیداشت روز کومه له در شهر سقز

بنابه گزارش دریافتی، شماری از فعالین و دوستداران کومه له ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ) با حضور بر مزار جانباختگان صفوف کومه له، رفقا محمد حسین کریمی از بنیانگذاران کومه له ، رفیق رئوف کریمی، محمد محمودی، عباس خاتونی و رفیق عمر شاکری، به استقبال از گرامیداشت روز کومه له در شهر سقز رفتند.

در این مراسم ، اطراف مزار رفقای جانباخته، با عکسها و تصاویر رفقای جانباخته صفوف کومه له و حزب کمونیست ایران و پارچه نوشته های قرمز که بر روی آنها نوشته شده بود، گرامی باد 26 بهمن ( روز کومه له ) مزین گردیده بود.