حزب کمونیست ایران

گرامیداشت 26 بهمن روز کومه له در کلاترزان سنندج

بنابه گزارش دریافتی روز جمعه 17 بهمن ماه جمعی دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در روستای کلاترزان سنندج با روشن کردن آتش و  برافراشتن پرچم های سرخ به پیشواز این روز رفتند.

گزارش مزبور می افزاید، دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران  در محور مریوان – سنندج  در منطقه “کلاترزان ” آتش بزرگی برپا و پرچم سرخ کومه له را  در کنار آن برافراشتند. این فعالیت تبلیغی درست بر سر جاده اصلی انجام گرفت بطوریکه توجه خودروهائی که در این محور در تردد بودند را به خود جلب می کرد.