حزب کمونیست ایران

گردهمایی اعتراضی مدافعان محیط زیست در آمل

روز یکشنبه 21 ابان ماه، جمعی از فعالین محیط زیست در شهر آمل، نسبت به دپوی زباله در جنگلهای این شهر تجمع کردند.

به گفته معترضین، به دستور استاندار محل دپوی زباله در شهر آمل تغییر کرده و محل جدیدی را در میان جنگلهای این شهر برای دفع زباله انتخاب کرده اند. معترضین خواهان استفاده از شیوه های مدرن بازیافت زباله و جلوگیری از نابودی جنگلها و مراتع این شهر شدند.