حزب کمونیست ایران

گردهمایی  اعتراضی کارکنان دانشگاه رازی به عملکرد مدیریت دانشگاه

روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه، کارکنان و پرسنل دانشگاه رازی برای دومین بار نسبت به عملکرد مدیریت دانشگاه  تجمع اعتراضی برپا کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، در این تجمع کارکنان با در داشتن پلاکاردهایی با مضمون ذخیره مرخصی حق مسلم ماست، درخواست لغو بیمه تکمیلی، عدم توانایی ریاست دانشگاه در پرداخت رفاهیات به حق کارکنان و … اعتراض خود را از اعلام کردند. گفتنی است که  بخشی از این افراد در زمان اعتراضات دانشجویان و هیات علمی دانشگاه رازی  نقش نیروی سرکوب را ایفا کردند.