حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان

در ادامه اعتراضات بازنشستگان صبح روز سه شنبه 14 دیماه جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان در برابر شعبه ۵ این سازمان در اهواز اقدام به برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم روز های یکشنبه و دوشنبه هفته جاری به دلیل بارندگی شدید تجمع این شهروندان همزمان با تجمعات سراسری بازنشستگان برگزار نشده بود. خواسته اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان  همانند سایر بازنشستگان در شهرهای مختلف اجرای کامل همسان‌سازی حقوق و دائمی شدن آن است